ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA
Koncerty kolędowe na terenie archidiecezji katowickiej
Uwaga!
W niedzielę 7.01.2024 o godz. 17:00 od­bę­dzie się kon­cert or­ga­nowy „Bo­że Na­ro­dze­nie w or­ga­no­wych im­pro­wi­za­cjach”. Wy­stą­pią Hen­ryk Jan Bo­tor i Mi­chał Bo­tor.

Bezpłatna mammografia

Uwaga!
W niedzielę 21.04.2024 o godz. 17:00 odbędzie się koncert z cyklu „Koncertów Magdaleńskich”. Wystąpi Anna Przybysz - organy.

Tworzenie fresku
„Powrót syna marnotrawnego”
film


Komunikat dyrektora diecezjalnej Caritas na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

UWAGA!
W niedzielę 21 listopada o godz. 17:00 odbędzie się koncert. Wystąpią Michał Botor - organy i Katarzyna Pudełko - flet.
Uwaga!
Tyskie obchody 100. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski
Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej
Tyski Marsz dla Życia i Rodziny
Relacja z 5.06.2016
Zaporszenie na Marsz 2017
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej
Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
Inicjatywa Zranieni w Kościele - telefon wsparcia dla osób wykorzystanych se­ksu­al­nie we wspól­no­cie Koś­cio­ła, czyn­ny w każ­dy wto­rek od 19:00 do 22:00. Wszyst­kie oso­by w ten spo­sób zra­nio­ne, po­trze­bu­ją­ce wy­słu­cha­nia, ra­dy i wspar­cia, za­chę­ca­my do sko­rzys­ta­nia z tej bez­płat­nej, ano­ni­mo­wej i pro­fe­sjo­nal­nej po­mo­cy.
film artystyczny Teatru Franciszka
Akatyst
Totus Tuus
Uwaga!
Katowickie Studium Wiary
Szkoła Katechetów Parafialnych
Uwaga!
Warto Razem! Forum Międzypokoleniowe - 11.05.2022 18:00
CENTRUM DUCHOWOŚCI
- debata „Kościół wobec wojny i pokoju” - 12.05.2022
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w kursie „Dogmatyka dla każdego”. Jest do doskonała droga do pogłębienia wiedzy na temat samego Boga oraz naszej wiary.
Kampania przeciwko przemocy w rodzinie
Bezpłatny program rehabilitacji dla osób aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość podjęcia pracy w wieku 50+
ulotka
zgłoszenie do programu


Zaproszenie

Uwaga!
Na stronie Urzę­du Mias­ta na planie miasta jest dostęp­ne wy­szu­ki­wa­nie gro­bów na tys­kich cmen­ta­rzach.
(Na mapie w polu [zbliż do:] na­le­ży wy­brać [Po­ło­że­nie gro­bu].)
Uwaga!
Świa­towe Dni Mło­dzie­ży - wo­lon­ta­riu­sze PIL­NIE po­szu­ki­wa­ni!
W dalszym ciągu po­szu­ku­je­my wo­lon­ta­riu­szy, którzy po­mo­gą w pra­cach zwią­za­nych ze Świa­to­wy­mi Dniami Młodzieży. Chodzi o „tyską” część tego wielkiego spot­ka­nia ...


Uwaga!
W niedzielę 29.01.2017 w ra­mach Nie­szpo­rów o godz. 16:30 wy­stą­pi Chór An­ge­li­cus.
Uwaga!
W niedzielę 7.04.2019 w ra­mach Gorz­kich Ża­li o godz. 16:30 od­bę­dzie się kon­cert stu­den­tów Akademii Muzycznej w Ka­to­wi­cach - te­ma­ty­ka wiel­kopost­na.
Uwaga!
Planowany na niedzielę 7.04.2019 o godz. 16:30 kon­cert stu­den­tów Akademii Muzycznej w Ka­to­wi­cach z po­wo­du cho­ro­by NIE OD­BĘ­DZIE SIĘ.
Uwaga!
W niedzielę 11 listopada o godz. 18:00 za­pra­sza­my na koncert „Mała Klasyka Wielkiej Niepodległości” w wykonaniu Tyskiego Chóru Mieszanego PRESTO CANTABILE.
Uwaga!
1.11.2011
KANCELARIA PARAFIALNA
dyżuruje od 10:00 do 14:00

6.04.2012
(WIELKI PIĄTEK)
KANCELARIA PARAFIALNA
NIECZYNNA.
Uwaga!
1.05.2012 i 3.05.2012
KANCELARIA PARAFIALNA
NIECZYNNA.
Uwaga!
W nie­dzie­lę 5 styczvnia o godz. 16:30 od­bę­dzie się Wiel­ki Kon­cert No­wo­rocz­ny Ko­lęd i Pas­to­ra­łek w wy­ko­na­niu Re­pre­zen­ta­cyj­nej Or­kies­try Sym­fo­nicz­nej Pol­skiej Gru­py Gór­ni­czej pod pa­tro­na­tem mar­szał­ka wo­je­wódz­twa śląs­kie­go Ja­ku­ba Cheł­stow­skie­go.

ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Uwaga!
W niedzielę 11 marca o godz. 17:30 zapraszamy na „PASJĘ WG ŚWIĘTEGO MARKA” Henryka Jana Botora w wykonaniu Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Katowicach.

W czwartek 11.01.2018 zmarł nasz wikary ś.p. ks. Mariusz Kaspar.
W poniedziałek 15 stycznia o godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której ks. Mariusz zostanie pochowany przy naszym kościele.
Czuwanie modlitewne rozpocznie się o godz. 9:00.

Zapraszamy na czuwanie modlitewne również w piątek, sobotę i niedzielę o godz. 19:00.
Istnieje możliwość wyjazdu na pogrzeb specjalnym autobusem - zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej do czwartku do godz. 11:00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
Uwaga!
W sobotę 14 stycz­nia o godz. 16.00 za­pra­sza­my na kon­cert fi­na­ło­wy XXI Tys­kich Wie­czo­rów Ko­lę­do­wych.
W nie­dzie­lę 11.12.2011 świet­li­ca „Do­mek” zapra­sza­my ser­decz­nie do ora­tor­ium na kier­masz bo­żo­na­ro­dze­nio­wy.
Uwaga!
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak zaprasza na wyjątkowy koncert online „Miserere mei Deus” w noc Wielkiego Piątku o godzinie 23:00. Wydarzenie będzie transmitowane na YouTube oraz na Facebooku.
Klub Seniora zaprasza!
Ogłaszamy nowy nabór do Teatru Parafialnego. Zajęcia prowadzi Jan Botor. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 14:00.
Ks. dziekan Janusz Lasok jest jednym z kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2018 w kateogorii „działalność społeczna i charytatywna”. Głosować można na stronie www.dziennikzachodni.pl/osobowoscroku.
KONCERT KOLĘDOWY w wykonaniu chóru liturgicznego Angelicus