II Synod
Archidiecezji Katowickiej
Tyski Marsz dla Życia i Rodziny
Relacja z 5.06.2016
Zaporszenie na Marsz 2017
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej
Kampania przeciwko przemocy w rodzinie


Zaproszenie

Uwaga!
Na stronie Urzę­du Mias­ta na planie miasta jest dostęp­ne wy­szu­ki­wa­nie gro­bów na tys­kich cmen­ta­rzach.
(Na mapie w polu [zbliż do:] na­le­ży wy­brać [Po­ło­że­nie gro­bu].)
Uwaga!
Świa­towe Dni Mło­dzie­ży - wo­lon­ta­riu­sze PIL­NIE po­szu­ki­wa­ni!
W dalszym ciągu po­szu­ku­je­my wo­lon­ta­riu­szy, którzy po­mo­gą w pra­cach zwią­za­nych ze Świa­to­wy­mi Dniami Młodzieży. Chodzi o „tyską” część tego wielkiego spot­ka­nia ...


Uwaga!
W niedzielę 29.01.2017 w ra­mach Nie­szpo­rów o godz. 16:30 wy­stą­pi Chór An­ge­li­cus.
Uwaga!
W niedzielę 7.04.2019 w ra­mach Gorz­kich Ża­li o godz. 16:30 od­bę­dzie się kon­cert stu­den­tów Akademii Muzycznej w Ka­to­wi­cach - te­ma­ty­ka wiel­kopost­na.
Uwaga!
Planowany na niedzielę 7.04.2019 o godz. 16:30 kon­cert stu­den­tów Akademii Muzycznej w Ka­to­wi­cach z po­wo­du cho­ro­by NIE OD­BĘ­DZIE SIĘ.
Uwaga!
W niedzielę 11 listopada o godz. 18:00 za­pra­sza­my na koncert „Mała Klasyka Wielkiej Niepodległości” w wykonaniu Tyskiego Chóru Mieszanego PRESTO CANTABILE.
Uwaga!
1.11.2011
KANCELARIA PARAFIALNA
dyżuruje od 10:00 do 14:00

6.04.2012
(WIELKI PIĄTEK)
KANCELARIA PARAFIALNA
NIECZYNNA.
Uwaga!
1.05.2012 i 3.05.2012
KANCELARIA PARAFIALNA
NIECZYNNA.
Uwaga!
W niedzielę 28 stycznia o godz. 16:30 w ramach Nieszporów odbędzie się koncert. Wystąpi Chór Liturgiczny ANGELICUS, Michał Botor - organy, Henryk Jan Botor - dyrygent.
Uwaga!
W niedzielę 30 grudnia o godz. 16:30 w ramach Nieszporów odbędzie się koncert kolędowo-noworoczny. Wystąpią Michał Botor i Julianna Petzuch.
W na­szej pa­ra­fii ist­nie­je moż­li­wość na­by­cia bi­le­tów w pro­mo­cyj­nej ce­nie 50 zł na kon­cert Ire­ny San­tor, któ­ry od­bę­dzie się w so­bo­tę 3 grud­nia o godz. 18:00 w Te­a­trze Ma­łym. Bi­le­ty do na­by­cia w Do­mu Pa­ra­fial­nym od po­nie­dział­ku 28 lis­to­pa­da do śro­dy 30 lis­to­pa­da w godz. 12:00-15:00.
Uwaga!
W niedzielę 11 marca o godz. 17:30 zapraszamy na „PASJĘ WG ŚWIĘTEGO MARKA” Henryka Jana Botora w wykonaniu Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Katowicach.

W czwartek 11.01.2018 zmarł nasz wikary ś.p. ks. Mariusz Kaspar.
W poniedziałek 15 stycznia o godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której ks. Mariusz zostanie pochowany przy naszym kościele.
Czuwanie modlitewne rozpocznie się o godz. 9:00.

Zapraszamy na czuwanie modlitewne również w piątek, sobotę i niedzielę o godz. 19:00.
Istnieje możliwość wyjazdu na pogrzeb specjalnym autobusem - zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej do czwartku do godz. 11:00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
Uwaga!
W sobotę 14 stycz­nia o godz. 16.00 za­pra­sza­my na kon­cert fi­na­ło­wy XXI Tys­kich Wie­czo­rów Ko­lę­do­wych.
Uwaga!
W nie­dzie­lę 26.05.2019 o godz. 17:00 od­bę­dzie się kon­cert z cyk­lu „Kon­cer­tów Mag­da­leń­skich”. Wy­stą­pią Ca­pella Maria­lis - zes­pół wo­kal­ny Ba­zy­li­ki Mar­iac­kiej w Kra­ko­wie oraz Or­kies­tra Ka­me­ral­na Sank­tu­ar­ium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach.
W nie­dzie­lę 11.12.2011 świet­li­ca „Do­mek” zapra­sza­my ser­decz­nie do ora­tor­ium na kier­masz bo­żo­na­ro­dze­nio­wy.
Maturzystom proponujemy konsultacje z języka polskiego, zajęcia prowadził będzie doświadczony polonista, pierwsze spotkanie w poniedziałek 26 marca o godz. 19:00 w domu parafialnym parafii św. Marii Magdaleny w Tychach. Zapraszamy!.


JERYCHO RÓŻAŃCOWE
22.09-29.09.2018 r.


Pobierz harmonogram
Ks. dziekan Janusz Lasok jest jednym z kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2018 w kateogorii „działalność społeczna i charytatywna”. Głosować można na stronie www.dziennikzachodni.pl/osobowoscroku.