Światowe Dni Młodzieży - wolontariusze PILNIE poszukiwani!

W dalszym ciągu poszukujemy wolontariuszy, którzy pomogą w pracach zwią­za­nych ze Światowymi Dniami Młodzieży. Chodzi o „tyską” część tego wiel­kie­go spotkania młodzieży, a więc o ty­dzień od 18 do 25 lipca. Pracy będzie sporo - wydawanie posiłków, kwestie logistyczne, rola tłumacza, opie­ku­na grupy, pilota, ba­ga­żo­wego... Dotychczas zgłosiło się tylko kilka osób deklarujących jakąkolwiek pomoc, smutne to i wręcz zawstydzające. Dlatego raz jeszcze prosimy osoby odpowiedzialne, dysponujące czasem chociaż w jednym z podanych dni o prze­myś­le­nie tej ważnej kwestii. To dzieło nas WSZYSTKICH!
Spotkanie dla wszystkich potencjalnych wolontariuszy odbędzie się we wtorek - 10 maja o godz. 19:15 w salce przy probostwie. Na stronach internetowych naszej parafii znajdują się informacje dotyczące wo­lon­ta­ria­tu i kwestionariusz. Natomiast osoby za­in­te­re­so­wa­ne wyjazdem na kra­kow­ską część ŚDM prosimy o zabranie ulotek, które wyłożone są na stolikach z prasą, tam znajdują się potrzebne informacje.