OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18.02.2018
Niedziela Trzeźwości

 Komentarz do liturgii:

 

Chrystus spędził czterdzieści dni na pustyni kuszony przez sza­ta­na. I my rozpoczynając Wielki Post udajemy się teraz na pus­ty­nię. Towarzyszą nam wymowne słowa: „Nawracajcie się i wierz­cie w Ewangelię”. Kościół dopomaga nam w przeżywaniu tego cza­su przez sakramenty, czytania, pieśni, na­bo­żeń­stwa. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. I to od nas zależy, na ile zbliżymy się do Boga. „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Bo­że”.

 

Dziś obchodzimy Niedzielę Trzeźwości. W kościele na stoliku pod chó­rem jest wyłożona Parafialna Księga Trzeźwości. Zachęcamy do pod­ję­cia abstynencji.

 

Rozpoczynamy Wielkopostne Rekolekcje Parafialne. Witamy w na­szej pa­rafii o. Janusza Jezuska ze Zgromadzenia Misjonarzy Świę­tej Rodziny, któ­ry poprowadzi rekolekcje i zbierze kolektę na cele mi­syj­ne.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli ma charakter jałmużny postnej. „Bóg za­płać” za złożone ofiary.

 

O godz. 16:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym oraz na­bo­żeń­stwo eks­piacyjne za grzechy pijaństwa.

 

PONIEDZIAŁEK - 19.02.2018

Tydzień modlitw o trzeźwość

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 8:00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

● O godz. 9:30 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas IV-VII SP nr 1

i SP ART oraz Gimnazjum ART.

● O godz. 11.30 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas I-III SP nr 1

i SP ART.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

● O godz. 18:30 Msza św. z nauką dla wszystkich.

● Po wieczornej Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn i starszej mło­dzie­ży męskiej.

 

WTOREK - 20.02.2018

Tydzień modlitw o trzeźwość

● O godz. 8:00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

● O godz. 9:30 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas IV-VII SP nr 1 i SP ART oraz Gimnazjum ART.

● O godz. 11:30 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas I-III SP nr 1 i SP ART.

● O godz. 18:30 Msza św. z nauką dla wszystkich.

● Po wieczornej Mszy św. nauka stanowa dla niewiast i starszej mło­dzie­ży żeń­skiej.

 

ŚRODA - 21.02.2018

● O godz. 8:00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

● O godz. 9:30 Msza św. na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych SP nr 1, SP ART oraz Gimnazjum ART.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● O godz. 18:30 Msza św. z nauką dla wszystkich.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym I, II i III nauka przedślubna.

 

CZWARTEK - 22.02.2018

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA ĄPOSTOŁA

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym IV nauka przedślubna.

 

PIĄTEK - 23.02.2018

Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Re-pub­lice Konga i w Południowym Sudanie

● O godz. 7:30 Droga Krzyżowa dla pracujących na drugą zmianę.

● O godz. 17:00 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.

● O godz. 17:45 Droga Krzyżowa z udziałem dorosłych i młodzieży.

● Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej wypisane czytelnie na kart­kach można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Przy­po­mi­na­my, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zys­kać od­pust zupełny spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

● O godz. 19:15 katecheza przedchrzcielna dla ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzest­nych.

● O godz. 19:30 Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” za­pra­sza na Wieczór Chwały. W programie uwielbienie, spowiedź św., mod­lit­wa wstawiennicza, uroczysta Eucharystia, adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu z modlitwą o uzdro­wienie chorych.

 

SOBOTA - 24.02.2018

● O godz. 17:00 Msza św. z udzieleniem sa­kra­men­tu Chrztu św.

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25.02.2018

● O godz. 14:30 dzień skupienia dla narzeczonych.

● O godz. 16:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

● O godz. 17:00 Koncert Magdaleński.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie przeznaczona na budowę kościoła p.w. św. Ojca Pio na Mą­ko­łowcu.

 

W przyszłą niedzielę przed kościołem panie z parafialnego Zespołu Caritas prze­prowadzą zbiórkę na Fundusz Misyjny Ad Gentes.

 

W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do udziału w re­ko­lek­cjach zamkniętych w naszych domach rekolekcyjnych w Brennej, Pa­new­nikach i Kokoszycach. Terminy rekolekcji w gablotce.

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w tradycyjnych na­bo­żeń­stwach wielkopostnych - Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Za­chę­ca­my również do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł mi­ło­sierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.

 

Przypominamy, że w lutym nie ma odwiedzin chorych. W nagłych po­trze­bach, w nie­bez­pie­czeń­stwie śmierci można wzywać kapłana o każdej po­rze.

 

23 i 24 lutego br. Misjonarze Oblaci z Katowic Koszutki zapraszają na na­wie­dzenie relikwii drzewa Krzyża Świętego. Plan adoracji w gab­lotce.

 

Ogłaszamy nabór do Teatru Parafialnego. Chętną młodzież gim­na­zjal­ną czu­jącą dryg do aktorstwa gorąco zapraszamy! Zapisy w kancelarii pa­ra­fialnej. Za­ję­cia teatralne prowadzić będzie Jan Botor.

 

W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne dzięk­czyn­ne, ju­bileuszowe, uro­dzinowe oraz inne dotyczące osób ży­ją­cych na rok 2019. Pro­simy o wcześniejszą rezerwację terminów Mszy św. zwią­za­nych z ju­bi­le­uszami. Intencje mszalne za zmarłych przyj­mo­wa­ne będą od mar­ca.

 

We wtorki i w piątki o godz. 20:00 odbywają się w naszym kościele katechezy neokatechumenalne.

 

W gablotce m.in.:

- terminy nauk przedślubnych i dni skupienia dla narzeczonych na rok 2018;

- informacja o rekolekcjach wielkopostnych dla służby zdrowia;

- szczegóły dotyczące kolejnej edycji rocznych studiów podyplomowych ro­dziny;

- rekolekcje w lutym: „Różnice damsko - męskie”;

- o międzynarodowej konferencji „Kościół katolicki w Ameryce Po­łud­nio­wej”;

- informacja o Światowych Dniach Młodzieży w Panamie;

- zaproszenie na Dzień Otwarty w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Ka­to­wicach.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- Wielki Post z Ojcem Pio - pierwszy odcinek cyklu wielkopostnego po­świę­cony spowiedzi;

- o poszczeniu, które poprawia stosunek do życia i siebie samego;

- o Pokorze, którego nigdy dość, czyli zmarłym niedawno wybitnym pol­skim aktorze;

- o fenomenie ro­dziny, która wiele może dzięki miłości wzajemnej.

 

W najnowszym „Małym Gościu” m.in.:

- obrazek ze św. ojcem Pio oraz jego radami - jak dobrze się spo­wia­dać;

- o ojcu Pio opowiada jego były ministrant;

- jak zrobić własną grę planszową.