OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
17.06.2018

 Komentarz do liturgii:

 

Królestwo Bo­że nie jest jakąś odległą abstrakcją. Bóg zasiał ziar­no w naszym życiu. Możemy go nie widzieć, ale - jak pod­kreś­la św. Paweł - „według wiary, a nie dzięki widzeniu po­stę­pu­je­­my." Przyjście na Mszę św., modlitwa, czynienie dobra to akty wia­ry. To dawanie możliwości wzrostu ziarna, rozkwitu kró­les­twa Bo­żego w naszej codzienności.

 

W dzisiejszą niedzielę odbywa się pielgrzymka dzieci wczesno- i pierw­szo­komunijnych do katedry.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej pa­ra­fii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

O godz. 16:30 na­bo­żeń­stwo ku czci Naj­święt­sze­go Serca Pana Je­zu­sa.

 

PONIEDZIAŁEK - 18.06.2018

(2002 + ks. Bernard Fabian)

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

ŚRODA - 20.06.2018

● O godz. 11:30 zapraszamy na Mszę św. z okazji zakończenia roku szkol­nego SP nr 14, w czasie której będziemy dziękować za otrzymane łaski i prosić o bezpieczne wakacje.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo czerwcowe ku czci NSPJ po­łą­czo­ne z nowenną do Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy.

 

CZWARTEK - 21.06.2018

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.

● Zapraszamy na Msze św. z okazji zakończenia roku szkolnego, w cza­sie których będziemy dziękować za otrzymane łaski i prosić o bezpieczne wa­kacje: o godz. 9:00 - SP nr 1 i SP ART, a o godz. 11:00 - SP nr 17.

 

PIĄTEK - 22.06.2018

● O godz. 17:45 Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bo­żej poprowadzi Apo­stol­stwo Dobrej Śmierci.

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym katecheza przedchrzcielna dla ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzest­nych.

● O godz. 19:30 Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” za­pra­sza na Wieczór Chwały. W programie: uwielbienie, spowiedź św., mod­litwa wstawiennicza, uroczysta Eucharystia, adoracja Naj­święt­sze­go Sa­­kra­­men­tu z modlitwą o uzdro­wienie chorych.

 

SOBOTA - 23.06.2018

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych z rejonu IV soboty miesiąca.

● O godz. 17:00 Msza św. z udzieleniem sa­kra­men­tu chrztu św.

 

NIEDZIELA - 24.06.2018

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

● O godz. 16:30 występ CHÓRU ANGELICUS.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

Przez cały czerwiec - w tygodniu po Mszy św. wieczornej, a w niedziele w ra­mach Nieszporów - zapraszamy na na­bo­żeń­stwa ku czci NSPJ z li­ta­nią do Serca Pana Jezusa i adoracją Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu.

 

Informujemy, że od 25 czerwca do 31 sierpnia Msze św. w tygodniu odprawiane będą o godz. 7:00 i o godz. 18:30.

 

Od 25 czerwca stały konfesjonał będzie nieczynny. Okazja do spo­wie­dzi będzie pół godziny przed Mszą św.

 

Zapraszamy do grup działających przy naszej parafii. Spotkania od­by­wają się w Domu Parafialnym w soboty - o godz. 10:00 spotkanie dla mi­ni­strantów, a o godz. 11:00 dla Dzieci Maryi. Zaproszenie kierujemy do wszystkich dzieci, a szczególnie tych, które w tym, bądź ubiegłym ro­ku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.

 

Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kie­rowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzie­ciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w nie­dzielnej Mszy św.

 

W czwartek 21 czerwca organizowana jest pielgrzymka w okolice San­do­mierza. Koszt 75 zł. Wyjazd o godz. 5:15. Zapisy w kancelarii pa­ra­fialnej.

 

W sobotę 23 czerwca o godz. 19:00 w parafii św. Jana Chrzciciela od­bę­dzie się Oaza Uwielbienia.

 

W sobotę 30 czerwca zapraszamy do pielgrzymowania do Papieskiej Je­ro­zolimy - Kalwarii Zebrzydowskiej na Dróżki Matki Bo­żej. Wyjazd spod kościoła św. Marii Magdaleny o godz. 6:10. Koszt 25 zł. Zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

W niedzielę 1 lipca organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium Prze­naj­droższej Krwi Chrystusa w Częstochowie na obchody od­pus­to­we z modlitwą o uzdro­wienie i indywidualne bło­go­sła­wień­stwo re­lik­wią Krwi Chrystusa. Zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej, koszt 26 zł. Szcze­gó­ły w gablotce.

 

Komenda Miejska Policji w Tychach ostrzega przed działaniem oszustów tzw. metodą na „wnuczka” i na „policjanta”. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zamieszczonymi w gablotce.

 

W gablotce m.in. zaproszenia:

- na Jasną Górę: na 35. Tyską Pielgrzymkę Pieszą (zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fialnej), na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca, na piel­grzym­kę nauczycieli i wychowawców;

- na spotkanie dla kobiet z Sonją Corbitt, autorką książki „Uwolniona. Jak przyjąć wszystko, co Duch Święty chce ci dać” oraz „Nie­u­stra­szo­na. Ka­to­licki przewodnik po walce duchowej dla kobiet”.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- o miejscu, które warto odwiedzić, aby nacieszyć oko i ducha: Bazylika NMP na Świętej Górze koło Gostynia;

- o kryzysie słowa drukowanego, czyli poważnym spadku wydawanych dru­kiem czasopism;

- ważny przykład, w jaki sposób głosiciele Jezusa mogą nas zabrać w fas­cynującą podróż po świecie wiary za pomocą narzędzi medialnych.

 

W najnowszym „Małym Gościu” m.in.:

- mundialowy hit - kolorowy terminarz mistrzostw świata, czyli nie­zbęd­nik każdego kibica;

- Polska jest NAJ! - propozycje miejsc, które warto odwiedzić w czasie wa­kacji;

- jak przejechać rowerem 600 km, ale po pustyni.