ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Z DNIA 28 MAJA 2020 R

(wersja pdf)

 

 

 Wstęp

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne me­tro­po­lity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze roz­porządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktu­alizowanych w niniejszym zarządzeniu.

 

1. Odwołanie dyspensy

 

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczest­nic­twa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobo­wią­zani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są uspra­wiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).

 

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z obja­wami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wier­nych, któ­rzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eu­cha­rys­tii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z trans­misji te­le­wi­zyj­nych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania prak­tyki Komunii św. du­cho­wej.

 

2. Sprawowanie Eucharystii i innych na­bo­żeń­stw w kościele

 

Podczas sprawowania Eucharystii i innych na­bo­żeń­stw, które zostają przy­wró­cone zgod­nie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z naj­wyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, sto­sownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.

 

Za zgodą ro­dzi­ców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przy­wra­ca się po­sługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kan­to­rów oraz scholi, a tak­że udzielanie Komunii św. w kościele przez nad­zwy­czaj­nych szafarzy.

 

Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę for­mę jej udzielania.

 

3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

 

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sa­kra­mentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do nie­dzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczest­nic­twa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.

 

4. Duszpasterstwo

 

Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z za­sto­so­wa­niem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się roz­ło­że­nie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.

 

Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za po­śred­nic­twem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szcze­góły uzgad­niać z biskupem - szafarzem sakramentu.

 

W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zor­ga­ni­zo­wanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współ­pracy z ro­dzi­cami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sa­ni­tarnych i z uwzględ­nieniem rozporządzeń władzy cywilnej.

 

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zor­ga­ni­zo­wa­nie procesji Bo­żego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czte­rema bło­go­sła­wień­stwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym za­stosować najnowszą normę służb medycznych, według któ­rej w zgromadzeniach po­za budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sa­nitarne. Zalecam także wystawienie Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu do adoracji wier­nych po ostatniej Mszy św. przed­po­łud­niowej do Mszy św. wieczornej.

 

Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służ­by liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup pa­ra­fial­nych.

 

W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkol­ne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

 

5. Duchowieństwo

 

Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego mie­sią­ca.

Za­chowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.

 

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem punk­tu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej pa­ra­fii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

 

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

Katowice, 28 maja 2020 r.

VA I – 42/20