XI NIEDZIELA ZWYKŁA

17.06.2018

7:00

za ++ ro­dzi­ców Annę i Wilhelma Wieszała, ++ Józefa i Agnieszkę Kas­przak oraz + wnuczkę Marzenkę i + prawnuka Igorka

9:00

za + Marię Chrapek-Spyra, ++ ro­dzi­ców Anielę i Alojzego Chrapek, He­le­nę i Wilhelma Spyra, siostrę Alicję i jej syna Wojciecha, szwagrów Ro­ma­na i Stanisława oraz ++ z ro­dzin Chrapek, Spyra i Fajfer

9:00

za + Marię Chochorowską ze wspomnieniem męża Ferdynanda w 2. rocz­ni­cę śmierci - intencja od mieszkańców z ul. Sta­ro­koś­ciel­nej 2

10:30

za + Stefana Drąg we wspomnienie uro­dzin

10:30

za + Adama Motyl w 1. rocz­ni­cę śmierci

10:30

za + Janinę Kazimierską - intencja od Angeliki i Krzysztofa Ma­cie­jow­skich

12:00

w 1. rocz­ni­cę ślubu Joanny i Piotra Herz w podziękowaniu za pierwsze wspól­nie spędzone 365 dni, z prośbą o Opatrzność Bożą, zdro­wie oraz Bo­żą opiekę dla całej ro­dziny z obu stron

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Mikołaja Błachaniec z okazji 1. uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Aniołów Stró­żów oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

15:30

w intencji rodzin Kościoła Domowego naszej parafii w podziękowaniu za rok formacji, z prośbą o obfite jej owoce

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Dawida Rodak z okazji 30. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Weroniki Ziółkowskiej z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o da­ry Du­cha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki, jej siostry Igi Ka­ta­rzy­ny w dniu chrztu świętego oraz dla całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Stefana Świerczyńskiego z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i ca­łej ro­dziny

16:30

NABOŻEŃSTWO DO NSPJ

20:00

za + Kazimierza Cebula - intencja od kolegów i koleżanek z pracy

 

PONIEDZIAŁEK - 18.06.2018

6:30

za + Janinę Popiel - intencja od brata Staszka

8:00

za + Krystynę Kowalcze - intencja od ro­dziny Wójciaków

8:00

za + Stanisława Janura oraz ++ z ro­dziny

18:30

ku czci Ducha Świętego

18:30

za + Władysława Soćko oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + Kazimierza Cebula we wspomnienie 80. uro­dzin - intencja od są­sia­dów

 

WTOREK - 19.06.2018

6:30

w intencji budowniczych III Ołtarza z ul. Sienkiewicza o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej, a dla ++ mieszkańców z ul. Sien­kie­wi­cza o radość życia wiecznego

8:00

za + Józefa Świergolik we wspomnienie uro­dzin - intencja od żony i dzieci z ro­dzinami

8:00

za + Beatę Dankowską w miesiąc po śmierci, + męża Mariana oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + męża i ojca Tadeusza Pokorskiego w kolejną rocz­ni­cę śmierci, je­go ++ ro­dzi­ców, ++ teściów i ++ ro­dzeń­stwo

18:30

za + Chrystiana Strawa w 1. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za ++ sąsiadów: Jana Uszoka, Beatę i Anatola Hatwich, Władysława Imol­czyk, Kornelię Szewczyk, Halinę Stąpała, Józefa Pyrtek, Henryka Do­min, Jana Krzyżowskiego, Stanisława Batko, Andrzeja Paterak i Lucynę Sza­frańską - intencja od sąsiadów z ul. Brzozowej klatki nr 16

 

ŚRODA - 20.06.2018

6:30

za ++ Elżbietę i Jerzego Warwas w kolejną rocz­ni­cę śmierci

6:30

za + Czesława Kozioł we wspomnienie uro­dzin oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron i + brata Mariana Wiatr - intencja od Lucyny i dzieci

8:00

do Miłosierdzia Bo­żego przez wstawiennictwo Matki Bo­żej Królowej Ró­żań­ca Świętego, św. Józefa i św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego i łas­kę zdrowia dla Dariusza Zając i jego ro­dziny oraz mamy Anny Zając o zdro­­wie, a także potrzebne łaski dla siostry Bo­żeny z mężem Syl­wiu­szem i dziećmi Klarą i Weroniką oraz o zdro­wie i potrzebne łaski dla sios­try Teodory Czubak oraz jej córki Grażyny z ro­dziną

11:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji grona pedagogicznego, pracowników, ro­dzi­ców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 z okazji zakończenia roku szkol­no-katechetycznego, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z proś­bą o bezpieczne wakacje

18:30

za + Tomasza

18:30

za + ojca Zygmunta Suchomskiego, + mamę Helenę, + syna Marka, ++ teś­ciów Paulinę i Ludwika oraz Mariana i Janinę Czech, ++ Elżbietę i Sta­nisława Mazurkiewicz oraz ++ z ich ro­dzin

18:30

o zbawienie duszy + dziadka Ignacego Walentego - intencja od wnuka

 

CZWARTEK - 21.06.2018

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.

6:30

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana, z którym spo­tykał się tu na ziemi w Eucharystii

8:00

za + Andrzeja Tokarek - intencja od chrześniaka Patryka

9:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji grona pedagogicznego, pracowników, ro­dzi­ców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej ART z oka­zji zakończenia roku szkolno-katechetycznego, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o bezpieczne wakacje

11:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji grona pedagogicznego, pracowników, ro­dzi­ców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 z okazji zakończenia roku szkol­no-katechetycznego, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z proś­bą o bezpieczne wakacje

18:30

za + Jana Uszok w 27. rocz­ni­cę śmierci, jego ++ ro­dzi­ców Łucję i Jó­ze­fa, ++ siostry Cecylię, Helenę i Teresę, ++ szwagrów Bernarda i Paw­ła oraz + Janusza Początek

18:30

za + ojca Edwarda Widuch w 14. rocz­ni­cę śmierci, + mamę Gertrudę oraz ++ dziadków z obu stron

18:30

za + Emilię Kozioł, jej + męża Stefana, + Romana Latusek, + Henryka i je­go + żonę Hildegardę, + Józefa Siwy i jego + żonę Bronisławę oraz za ++ z po­kre­wień­stwa

 

PIĄTEK - 22.06.2018

6:30

za + Janinę Popiel - intencja od Barbary i Jana Sudoł z Dzikowca

6:30

za ++ Edwarda i Michała Kolarczyk, + Mieczysława Kulej, + Hermana Jon oraz + Antoninę Kolarczyk-Jon

8:00

za + Stanisława Osuch - intencja od ciotki Lidii z ro­dziną

9:00

w intencji pielgrzymów

18:30

za ++ Henrykę i Tadeusza Spirała oraz + Pawła Żarów

18:30

za ++ ro­dzi­ców w 1. rocz­ni­cę śmierci Anny Szymskiej i w 25. rocz­ni­cę śmier­ci Franciszka Szymskiego, ++ dziadków Marię i Antoniego Mań­kut, Marię i Jana Szymskich, + redemptorystę ojca Franciszka Szym­skie­go w 1. rocz­ni­cę śmierci, ++ z ro­dzin Mańkut i Szymskich oraz ++ teściów Annę i Antoniego Łeńskich

19:30

WIECZÓR CHWAŁY

 

SOBOTA - 23.06.2018

6:30

Msza św. dziękczynna w intencji Wioletty z okazji uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

8:00

za + Janinę Jakubas z domu Rzychoń we wspomnienie uro­dzin

8:00

za + Jana Horodyńskiego we wspomnienie imienin

8:00

za + Jana Pańkowskiego w 8. rocz­ni­cę śmierci

14:00

w intencji nowożeńców: WODARZ - JARGIEŁO

17:00

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sakramentu chrztu św., w intencji ich ro­dzi­ców i chrzestnych

17:00

w intencji kolegów i koleżanek z Technikum Ekonomicznego w Tychach z oka­zji 70. rocz­ni­cy uro­dzin

17:00

w intencji Stanisława Andrus z okazji 60. rocz­ni­cy uro­dzin

18:30

za ++ ro­dzi­ców Wandę i Jana Kopeć oraz ++ w czyśćcu

18:30

za ++ ro­dzi­ców Monikę i Pawła Rozkoszny oraz ++ dziadków z obu stron

 

NIEDZIELA

24.06.2018

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

7:00

za + Marlenę Jezior w 9. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Kazimierza i Mar­ię oraz ++ z ro­dziny

9:00

za + męża Stanisława Mięcikiewicz w 1. rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + Janusza Terpiel w kolejną rocz­ni­cę śmierci, + męża Zbigniewa i ++ ro­dzi­ców oraz ++ teściów

9:00

za ++ ro­dzi­ców Janinę i Stefana Sawczyk, + żonę Irenę, + brata Józefa, + szwag­ra Lucjana oraz ++ teściów Mariannę i Ignacego

9:00

za + Tomasza Telega w miesiąc po śmierci

10:30

do Jezusa Miłosiernego w intencji Jana Muszyńskiego z okazji 85. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo oraz opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dzi­ny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Agnieszki i Piotra Penkalów z okazji 20. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Władysławy Berer z okazji 80. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Heleny Bzdyra z okazji 91. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Anny Franciszki Wencepel w dniu chrztu świętego, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o opie­kę Anio­łów Stróżów oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ani, jej ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Piotra Pilorz z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i potrzebne łaski dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ewy i Adama Krupa z okazji 20. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

16:30

WYSTĘP CHÓRU ANGELIKUS

20:00

za ++ Augustyna i Marię Antonik, + syna Pawła oraz ++ z ro­dziny