Uwaga!
108. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
Uwaga!
„KOŚCIÓŁ - WSPÓLNOTA PAMIĘCI” - PRZESŁANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
UWAGA!
WEZWA­NIE AR­CY­BIS­KU­PA KA­TO­WIC­KIE­GO DO MOD­LIT­WY W ZWIĄZ­KU Z KA­TA­STRO­FĄ W KO­PAL­NI PNIÓ­WEK W PAW­ŁO­WI­CACH SLĄS­KICH
Uwaga!
Z uwagi na sytuację epidemiczną tymczasowo wstrzymujemy decyzję dotyczącą odwiedzin duszpasterskich w domach parafian. To także informacja dla parafian, którzy złożyli już deklaracje dot. odwiedzin kolędowych.
Zachęcamy do uczestniczenia w Mszach św. odprawianych w intencji mieszkańców naszej parafii.

Plan Mszy św. kolędowych
Uwaga!
Penitencjaria Apostolska:
odpust dla wiernych zmarłych - przez cały listopad
Uwaga!
ZAWIERZENIE
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI KRÓLOWEJ POLSKI 12.09.2021 godz. 17:00
czytaj program...

Uwaga!
Orędzie Ojca Świętego
na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych
„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”
Uwaga!
Komunikat Metropolity Katowickiego
w związku z beatyfikacją Sługi Bożego ks. Jana Machy
i odwołaniem dyspensy
UWAGA!
Pielgrzymi indywidualni, którzy nie zdążyli z różnych powodów zapisać się w parafii na Pielgrzymkę Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar, będą mieli możliwość otrzymania w dniu pielgrzymki przy bramach wejściowych stosowej opaski umożliwiającej zajęcie miejsca w sektorze. Przypominamy raz jeszcze, że przed wejściem na wzgórze pielgrzymi są zobowiązani do dezynfekcji dłoni i założenia maseczki. W sektorach zaś należy zachować dystans 1,5 m między osobami.
Bramy wzgórza kalwaryjskiego będą otwarte od godz. 7:30.
Uwaga!
Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej
Uwaga!
Wytyczne Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej dotyczące Wielkiej Soboty i Wigilii Paschalnej
Uwaga!
Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z dnia 26 marca 2021 r.
Uwaga!
Wskazania duszpasterskie na Wielki Tydzień
Uwaga!
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
13-17.03.2021
Uwaga!
W ramach internetowego wydania nauk przedślubnych w formule „Przed nami małżeństwo” w Sanktuarium Świętego Walentego w Bieruniu w V Niedzielę Wielkiego Postu 21 marca 2021 r. w godz. 13:30-15:00 odbędzie się DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH - Msza św. za narzeczonych z homilią dla nich, a po Eucharystii konferencja na temat sakramentu małżeństwa. To wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem strony fb Sanktuarium Św. Walentego w Bieruniu
Uwaga!
Dekret Penitencjarii Apostolskiej w sprawie odpustów z okazji roku jubileuszowego na cześć św. Józefa
Uwaga!
Dekret Metropolity Katowickiego w sprawie odpustów z okazji roku jubileuszowego na cześć św. Józefa w Archidiecezji Katowickiej
Uwaga!
Komunikat z zebrania Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim w dniu 28 stycznia 2021 roku
Uwaga!
RORATY 2020
Uwaga!
XXX Tyskie Wieczory Kolędowe - Koncert Finałowy LIVE
Kolędy w aranżacji Henryka Jana Botora
Uwaga!
Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski po spotkaniu online w dniu 17 grudnia 2020 roku
Uwaga!
Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Epikopatu Polski w kon­tek­ście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce
Uwaga!
Komunikat Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej na IV Światowy Dzień Ubogich
Uwaga!
Adwentowo-świąteczna refleksja Metropolity Katowickiego
Uwaga!
Komunikat Metropolity Katowickiego na IV Światowy Dzień Ubogich 2020
Uwaga!
Ks. abp Wiktor Skworc - Kościoły powinny pozostać otwarte
Uwaga!
Apel Ra­dy Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epis­ko­pa­tu Pol­ski w spra­wie ochro­ny ży­cia i po­ko­ju spo­łecz­ne­go
Uwaga!
Wez­wa­nie Me­tro­po­li­ty Ka­to­wic­kie­go do mod­lit­wy w in­ten­cji usta­nia pan­demii, o po­kój i ład spo­łecz­ny dla wspól­ne­go do­bra
Uwaga!
Zarządzenie Me­tro­po­li­ty Ka­to­wic­kie­go z dnia 24 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w związ­ku z ak­tu­al­ną sy­tu­a­cją epi­de­micz­ną
Uwaga!
Oświad­cze­nie Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epis­ko­pa­tu Pol­ski po de­cy­zji Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go
Uwaga!
KO­MU­NI­KAT PRZE­WOD­NI­CZĄ­CE­GO KON­FE­REN­CJI EPIS­KO­PA­TU POL­SKI
Uwaga!
Ko­mu­ni­kat Wi­ka­riu­sza Ge­ne­ral­ne­go w zw. z COVID-19
Uwaga!
Ko­mu­ni­kat Ko­mi­sji ds. Kul­tu Bo­że­go i Dys­cy­pli­ny Sa­kra­men­tów KEP ws. udzie­la­nia Ko­mu­nii św. na rę­kę