OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
8.04.2018

 Komentarz do liturgii:

 

Obchodzimy dziś Niedzielę Miłosierdzia Bo­żego. Niewątpliwie każ­dy z nas potrzebuje Bo­żego Miłosierdzia, choć może nie zaw­sze mamy tego świadomość. Św. Tomasz w dzisiejszej Ewangelii mó­wi do Jezusa: „Pan mój i Bóg mój”, a Jezus zwraca uwagę, jak ważna jest wiara. My też wielokrotnie podczas Mszy św. wy­zna­je­my w Jezusie naszego Pana i Boga. Niech nasza modlitwa bę­dzie wypowiadana z wiarą i ufnością w Bo­że Miłosierdzie.

 

W dzisiejszą niedzielę oddajemy cześć Miłosierdziu Bo­żemu.

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

 

Dzisiaj odpust w parafii p.w. Miłosierdzia Bo­żego przy ul. An­der­sa. O godz. 11:30 suma odpustowa, o godz. 15:00 Godzina Mi­ło­sier­dzia, o godz. 16:15 Nieszpory.

 

Dziś także po Mszy św. o godz. 17:00 w parafii Matki Bo­żej Po­śred­nicz­ki Wszel­kich Łask w Urbanowicach wielkanocny koncert orkies­try dę­tej „Power of Winds”.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na Caritas Ar­chi­die­ce­zji Katowickiej. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

Dziś ma miejsce liczenie wiernych uczestniczących w Mszach św.

 

O godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia Bo­żego.

O godz. 16:30 na­bo­żeń­stwo eu­cha­rys­tyczne dzieci wczes­no­ko­mu­nij­nych.

 

PONIEDZIAŁEK - 9.04.2018

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Dzień Świętości Życia

Tydzień Miłosierdzia

● Modlimy się za dzieci poczęte o ich narodzenie.

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

WTOREK - 10.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

 

ŚRODA - 11.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym I, II i III nauka przedślubna.

 

CZWARTEK - 12.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

(1989 + bp Herbert Bednorz)

● O godz. 8:00 Msza św. w intencji emerytów i rencistów naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie dla emerytów i rencistów w ora­tor­ium.

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym IV nauka przedślubna.

 

PIĄTEK - 13.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

● O godz. 12:00 Dzień Fatimski: Różaniec i Msza św.

● O godz. 16:45 I spowiedź św. dzieci przygotowujących się do I Ko­mu­nii św. ze Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci przynoszą świece.

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym katecheza przedchrzcielna dla ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzest­nych.

 

SOBOTA - 14.04.2018

Tydzień Miłosierdzia

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych z rejonu II soboty miesiąca.

● O godz. 17:00 Msza św. z udzieleniem sa­kra­men­tu chrztu św.

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 15.04.2018

Niedziela Biblijna

● O godz. 16:30 Nieszpory niedzielne.

● O godz. 17:00 Koncert Magdaleński. Wystąpi Hanna Dys - organy.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

W przyszłą niedzielę - EMAUS - Wielkanocny Dzień Wspólnoty Ro­dzin Koś­cioła Domowego z całej archidiecezji. O godz. 14:00 uro­czys­ta Msza św. pod przewodnictwem Jego Eminencji Arcybiskupa Wik­tora Skworca.

 

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą w tym roku li­tur­gicz­nie obchodzić będziemy w poniedziałek 9 kwietnia, będziemy również ob­cho­dzić Dzień Świętości Życia. Więcej szczegółów i odpowiedzi na py­tania w gablotce.

 

Kandydatom do sakramentu bierzmowania przypominamy o ko­niecz­noś­ci sprawdzania informacji umieszczanych na blogu in­ter­ne­to­wym.

 

W poniedziałek 9 kwietnia o godz. 19:00 w Domu Parafialnym ko­lej­ne kon­sul­ta­cje z języka polskiego dla maturzystów.

 

Do 23 kwietnia biblioteka parafialna jest nieczynna.

 

Podajemy numer telefonu kontaktowego do kancelarii: 797 806 653.

 

W czwartek 19 kwietnia o godz. 19:30 w Multikinie będzie wy­świet­la­ny film o św. Magdalenie. Bilety w cenie 12 zł można zamawiać w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej, a od czwartku w pralni przy ul. Sienkiewicza.

 

Zainteresowanych grą aktorską zapraszamy do tworzącej się przy na­szej parafii grupy teatralnej. Nie ma limitu wiekowego.

 

W najbliższy wtorek 10 kwietnia o godz. 19:00 w ora­tor­ium parafii Świętej Rodziny odbędzie się kolejne „Spotkanie z Biblią”, w ra­mach któ­rego będą rozważane rozdziały od 10 do 12 Księgi Rodzaju.

 

W środę 18 kwietnia o godz. 19:30 w kawiarence parafii św. Jana Chrzci­cie­la rozpocznie się kolejna edycja Kursu Alfa dla wszystkich, któ­rzy chcą poznać lub pogłębić wiarę chrześcijańską.

 

W gablotce m.in.:

- zaproszenie na Dzień Otwarty w Seminarium Duchownym w Ka­to­wi­cach;

- zaproszenie do Zabrza na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- „Jezu, ufam Tobie” - te trzy słowa są kluczem do Bo­żego Miłosierdzia. Co dokładnie znaczą i jak je wprowadzić do naszego życia w czasach, w któ­rych tak wiele wokół nas nieufności;

- jakie konsekwencje dla Kościoła będzie miało wprowadzenie nowych re­gu­lacji dotyczących ochrony danych osobowych?;

- „Gość Niedzielny” odwiedził plan zajęciowy jednej z naj­głoś­niej­szych pol­skich produkcji ostatnich lat - „Korony królów”.

 

W najnowszym „Małym Gościu” m.in.:

- uczniowie jednej z podwarszawskich szkół wysłali mrówkę w kos­mos;

- jak się uczyć, żeby się nauczyć.