OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

X NIEDZIELA ZWYKŁA
10.06.2018

 Komentarz do liturgii:

 

Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Troszczy się i kocha każdego z nas. On uczy, jak iść Jego drogą, najlepszą dla nas. Kiedy jed­nak sprzeciwiamy się Bogu i łamiemy Jego przykazania, pojawia się lęk. Tak jak Adam boimy się i ukrywamy swoje wnętrze przed Bogiem, innymi ludźmi, a nawet przed sobą samym. Pa­mię­tajmy, że Bóg jest większy od naszych grzechów. Podczas Mszy św. wspólnie wyznajemy wiarę w Jego wszechmoc i dob­roć. Możemy też osobiście w sercach, swoimi słowami, z wiarą zwró­cić się do Boga.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na Wydział Teo­lo­gicz­ny UŚ. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

O godz. 16:30 nabożeństwo ku czci Naj­święt­sze­go Serca Pana Jezusa.

 

O godz. 17:00 Koncert Magdaleński. Wystąpi Marek Wolak (organy).

 

PONIEDZIAŁEK - 11.06.2018

Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

WTOREK - 12.06.2018

Wsp. bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, prezb.i Tow., męcz.

 

ŚRODA - 13.06.2018

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK.

● O godz. 12:00 Dzień Fatimski: Różaniec i Msza św.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo czerwcowe ku czci NSPJ po­łą­czo­ne z Nowenną do Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy.

 

CZWARTEK - 14.06.2018

Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

● O godz. 8:00 Msza św. w intencji emerytów i rencistów naszej parafii. Po Mszy św. spotkanie dla emerytów i rencistów w ora­tor­ium.

 

PIĄTEK - 15.06.2018

III piątek miesiąca

● O godz. 15:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA: Koronka do Miłosierdzia Bo­że­go i Msza św. w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego.

 

SOBOTA - 16.06.2018

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych z rejonu III soboty miesiąca.

● O godz. 17:00 Msza św. w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzest­nych.

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.06.2018

● O godz. 15:30 Msza św. w intencji Rodzin Kościoła Domowego naszej pa­rafii.

● O godz. 16:30 nabożeństwo ku czci Naj­święt­sze­go Serca Pana Jezusa.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 

Przez cały czerwiec - w tygodniu po Mszy św. wieczornej, a w niedziele w ra­mach Nieszporów zapraszamy na na­bo­żeń­stwa ku czci NSPJ z Li­ta­nią do Serca Pana Jezusa i adoracją Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu.

 

W czwartek 21 czerwca organizowana jest pielgrzymka w okolice San­do­mie­rza. Koszt 75 zł. Wyjazd o godz. 5:15. Zapisy w kancelarii pa­ra­fial­nej.

 

Zapraszamy do grup działających przy naszej parafii. Spotkania od­by­wa­ją się w Domu Parafialnym w soboty - o godz. 10:00 spotkanie dla ministrantów, a o godz. 11:00 dla Dzieci Maryi. Zaproszenie kierujemy do wszystkich dzieci, a szczególnie tych, które w tym, bądź ubiegłym ro­ku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.

 

W czwartek 14 czerwca o godz. 19:30 w Mulitikinie będzie wyświetlany film pt. „Bóg nie umarł 3”. Bilety do nabycia u pani Elżbiety w pralni przy ul. Sien­kiewicza.

 

W sobotę 16 czerwca w godz. 10:00-18:00 w Domu Parafialnym odbędą się war­sztaty TATONET. Szczegóły w gablotce.

 

Informujemy, że od 25 czerwca do 31 sierpnia Msze św. w tygodniu od­prawiane będą o godz. 7:00 i o godz. 18:30.

 

Od 25 czerwca stały konfesjonał będzie nieczynny. Okazja do spo­wie­dzi będzie pół godziny przed Mszą św.

 

Zapraszamy do pielgrzymowania do Papieskiej Jerozolimy - Kalwarii Ze­brzydowskiej. Dróżki Matki Bo­żej odbędą się w sobotę 30 czerwca. Wy­jazd spod kościoła św. Marii Magdaleny o godz. 6:10. Koszt 25 zł. Za­pi­sy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

W niedzielę 1 lipca organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium Prze­najdroższej Krwi Chrystusa w Częstochowie na obchody od­pus­towe z modlitwą o uzdro­wienie i indywidualne bło­go­sła­wień­stwo re­lik­wią Krwi Chrystusa. Zapisy w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej, koszt 26 zł. Szcze­gó­ły w gablotce.

 

We wtorek 12 czerwca o godz. 19:00 w oratorium w parafii pw. Świętej Ro­dzi­ny odbędzie się ostatnie przed wakacjami „Spotkanie z Biblią”, które poprowadzi ks. dr Maciej Basiuk.

 

W gablotce m.in. zaproszenia:

- na Jasną Górę: na 35. Tyską Pielgrzymkę Pieszą, na VI Ogólnopolską Piel­grzymkę Żywego Różańca, na pielgrzymkę nauczycieli i wy­cho­waw­ców;

- na spotkanie dla kobiet z Sonją Corbitt, autorką książki „Uwolniona. Jak przy­jąć wszystko, co Duch Święty chce ci dać” oraz „Nieustraszona. Katolicki przewodnik po walce duchowej dla kobiet”.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- w Niemczech wystarczy donos od sąsiadów, aby specjalnie powołany urząd wtargnął w nocy do domu i zabrał rodzicom ich dziecko. Czy miesz­kające tam polskie ro­dziny mają się czego obawiać?;

- refleksje po referendum: jak szybko Irlandia przestała być katolickim kra­jem?;

- papież Franciszek we wrześniu odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię. Czy w pro­gramie pielgrzymki znajdą się także polskie akcenty?