NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

14.04.2019

7:00

za + Tadeusza Choma we wspomnienie uro­dzin - intencja od ko­le­ża­nek z pra­cy córki

9:00

w intencji Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich

9:00

za + dziadka Henryka Ry¶ - intencja od wnuków

10:30

za + Gosię Gierach, ++ dziadków Mariannę i Mariana Gierach oraz + Sta­nisława Żegnałka

10:30

za + Ernesta Szulc i ++ ro­dzi­ców z obu stron

12:00

do Opatrzno¶ci Bo­żej w intencji Cecylii Kleinbauer z okazji 90. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzno¶ci Bo­żej w intencji Moniki z okazji uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny oraz o dary Ducha ¦wię­tego dla jej wnuka Wojciecha z okazji uro­dzin

12:00

do Opatrzno¶ci Bo­żej w intencji Elżbiety i Ditmara Kowolik z okazji 50. rocz­ni­cy ¶lubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i ca­łej ro­dziny

12:00

do Opatrzno¶ci Bo­żej w intencji Teresy Bartoń z okazji 90. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

13:00

KONCERT Z OKAZJI PAŃSTWOWEGO ¦WIĘTA CHRZTU POLSKI

15:30

do Opatrzno¶ci Bo­żej w intencji Dariusza Zadyberny z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzno¶ci Bo­żej w intencji Doroty Krosny z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, wielbi±c Pana Jezusa za wszystkie łaski otrzymane przez ni± i jej ro­dzinę

16:30

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

20:00

do Miłosierdzia Bo­żego za + mamę Mariannę Luniak w 3. rocz­ni­cę ¶mier­ci, + ojca Zbigniewa Zakrzewskiego w 4. rocz­ni­cę ¶mierci, + Ka­się Grzyb-Rozynek i + Aleksandrę Gniełczyk oraz ++ dziadków Za­krzew­skich i Skrzypek - niech dobry Bóg przyjmie ich do swego Kró­lest­wa

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK - 15.04.2019

6:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + żonę i mamę Teresę Wrzecionkowsk±, ++ ro­dzi­ców z obu stron, ++ Bronisławę i Sylwestra, Franciszkę i Te­o­do­ra, + siostrę Jadwigę, + brata Kazimierza, + bratow± Zytę oraz + szwag­ra Piotra

8:00

za + Ryszarda Gliszczyńskiego w 1. rocz­ni­cę ¶mierci - intencja od córki Ewy z ro­dzin±

8:00

za + Rudolfa Boruta w 1. rocz­ni­cę ¶mierci oraz + Marię Boruta w 4. mie­si±c po ¶mierci

18:30

za + Mariana Sadawę w 14. rocz­ni­cę ¶mierci oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + żonę Irenę Kocur we wspomnienie uro­dzin, jej + ojca Franciszka Kral oraz ++ te¶ciów Julię i Józefa Kocur

18:30

za + Pawła Kubicz w miesi±c po ¶mierci - intencja od żony i córek z ro­dzi­nami

 

WIELKI WTOREK - 16.04.2019

(Rocznica uro­dzin papieża seniora Benedykta XVI)

6:30

w intencji uczestnicz±cych w porannych Mszach ¶w. oraz ich ro­dzin z okazji uro­dzin

8:00

za + Zbigniewa Łukiewicza w 37. rocz­ni­cę ¶mierci oraz jego + żonę Łucję

8:00

za + Marię Ogorzelsk± - intencja od s±siadów

18:30

za + brata Henryka Danek w 30. rocz­ni­cę ¶mierci, jego ++ braci oraz ++ ro­dzi­ców Herberta i Maksymiliana

18:30

za ++ ro­dzi­ców Katarzynę i Stanisława Najman, ++ braci Edwarda i Mar­ia­na, + Agnieszkę Piwowarczyk oraz ++ z ro­dziny

18:30

za + Bogunię Galick± w 6. rocz­ni­cę ¶mierci oraz jej + męża Czesia i + syna Leszka

 

WIELKA ¦RODA - 17.04.2019

6:30

za + Stanisława Wróbel w 6. rocz­ni­cę ¶mierci o rado¶ć życia wiecznego

8:00

za + Genowefę Piwko o spokój duszy - intencja od siostrzenic Weroniki i Sta­ni­sławy

18:30

za + Lucjana Stefańskiego w 5. rocz­ni­cę ¶mierci oraz tatę Lucjana i + bra­ta Henryka

18:30

za + Bernarda Kurpas w 5. rocz­ni­cę ¶mierci oraz ++ z ro­dziny

 

¦WIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

WIELKI CZWARTEK - 18.04.2019

6:30

NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE I KOMUNIA ¦WIĘTA

18:30

MSZA ¦WIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

18:30

Msza ¶w. dziękczynna za dar sa­kra­men­tu kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie

 

WIELKI PIˇTEK MĘKI PAŃSKIEJ - 19.04.2019

8:00

CIEMNA JUTRZNIA WIELKIEGO PIˇTKU Z GODZINˇ CZYTAŃ

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15:15

DROGA KRZYŻOWA

18:30

CEREMONIE WIELKOPIˇTKOWE

 

WIELKA SOBOTA - 20.04.2019

8:00

CIEMNA JUTRZNIA WIELKIEJ SOBOTY Z GODZINˇ CZYTAŃ

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

20:00

WIGILIA PASCHALNA

20:00

w intencji PARAFIAN

20:00

Msza ¶w. dziękczynna za otrzymane dary i łaski w dniu uro­dzin Karoliny Zar­mutek, z pro¶b± o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej Nie­po­ka­la­nego Poczęcia

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

21.04.2019

6:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji PARAFIAN

6:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Agnieszki Penkali z okazji ko­lej­nej rocz­ni­cy uro­dzin i Pauliny Penkali z okazji 16. uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Mat­ki Bo­żej dla So­le­ni­zan­tek i całej ro­dziny

9:00

......................................................................

10:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencjach członków Nocnej Adoracji Naj­¶więt­sze­go Sa­kra­men­tu z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z pro¶­b± o rozwój dzieła adoracji wieczystej

10:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Roberta Sojka z okazji 37. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶­b± o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

12:00

do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego w intencji Radia Maryja oraz w intencji papieża Franciszka, w intencji Ojczyzny, ks. dr. Tadeusza Ry­dzy­ka, ks. dziekana Janusza Lasoka, kapłanów po­słu­gu­j±­cych w naszej parafii oraz za + ks. Mariusza Kaspara

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Urszuli i Czesława Pniok, syna To­masza, synowych Bogusł±wy i Magdaleny oraz wnuków Mak­sy­mi­lia­na, Wiktorii, Antosia i Krystiana

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji ro­dziny Zwiorek

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Marysi Węgrzynowicz z okazji 9. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i Anioła Stróża dla Solenizantki i całej ro­dziny

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzest­nych

15:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji męża Leszka Jamrozowicz z oka­zji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶­b± o zdro­wie i Bo­że bło­go­sła­wień­stwo dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

16:30

UROCZYSTE NIESZPORY ¦WIˇTECZNE

20:00

Msza ¶w. dziękczynna do Jezusa Zmartwychwstałego

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 22. 04. 2019

7:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji PARAFIAN

9:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Józefa Kost oraz Ryszarda Kost z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z pro¶­b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­tów i całej ro­dziny

9:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji ro­dziny Peciak

10:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Danuty z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zant­ki i ca­łej ro­dziny

10:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Anny i Grzegorza Dzie­woń­skich z okazji 20. rocz­ni­cy ¶lubu, dziękuj±c za otrzymane łaski, z pro¶­b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej Nie­us­ta­j±­cej Pomocy dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji członków Róży Różańcowej Mat­ki Bo­żej Anielskiej

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Liliany Ewy Słonina w dniu chrztu ¶w. o opiekę Anioła Stróża oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Liliany, jej ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

12:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Urszuli Jankowiak z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i ca­łej ro­dziny

15:00

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Ireny Potykanowicz z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i ca­łej ro­dziny

15:30

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji Amelii Aleksandry Kania z oka­zji 1. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z pro¶­b± o opiekę Anioła Stróża oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

20:00

do Jezusa Zmartwychwstałego w intencji PARAFIAN