X NIEDZIELA ZWYKŁA

10.06.2018

7:00

za + brata Ryszarda w kolejną rocz­ni­cę śmierci, aby miłosierny Bóg przy­jął go do swego Królestwa

9:00

w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

9:00

za + mamę Helenę Goetz oraz ++ z ro­dzin Polak, Sokoła i Goetz

10:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + Krzysia Jarczyk

10:30

za + Janinę Kazimierską - intencja od ro­dziny z Libiąża

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Marcina Kuśmierz z okazji 40. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej na dalsze lata życia dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Danuty z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, Klaudii z okazji 30. rocz­ni­cy uro­dzin oraz Rafała z okazji 23. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

w intencji Marka Kaizik z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Mat­ki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji dzieci Olimpii, Julii, Szymona oraz Marty i Ritcha, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej - intencja od ro­dzi­ców

13:30

w intencji nowożeńców: KRASKA - KURZAK

14:30

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

15:30

w intencji Henryka Rakowskiego z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Krystyny Zielewskiej z po­dzię­ko­wa­niem za 70 lat życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Jubilatki i całej ro­dziny

16:30

NABOŻEŃSTWO DO NSPJ

20:00

za ++ ro­dzi­ców Gertrudę i Eugeniusza Bała, ++ ro­dzi­ców Helenę i Wie­sła­wa Łysańczuk oraz + brata Stanisława Bała

 

PONIEDZIAŁEK - 11.06.2018

Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

6:30

za + Janinę Popiel - intencja od Danuty i Franciszka Mytych z Dzikowca

8:00

w intencji członków Róży Żywego Różańca pani Elżbiety oraz ich ro­dzin, z prośbą o dobry odpoczynek w czasie wakacji

8:00

w intencji Panu Bogu wiadomej

18:30

za + mamusię i babcię Krystynę Popielę w 5. rocz­ni­cę śmierci, jej + męża Jerzego oraz + Sławka we wspomnienie uro­dzin

18:30

za ++ Magdalenę i Józefa Lechowicz

18:30

o łaskę zbawienia i radość Nieba dla duszy śp. Marianny Hofman - in­ten­cja od wnuka

 

WTOREK - 12.06.2018

Wspomnienie bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, prezb. i Tow., męcz.

6:30

za + Ludwika Zdziebło - intencja od sąsiadów

8:00

za + Bolesława Zdańskiego w 30. rocz­ni­cę śmierci oraz + Otylię Zdań­ską w 15. rocz­ni­cę śmierci

8:00

za + Pawła Walter w miesiąc po śmierci

11:00

Msza św. w intencji pomyślności całej społeczności Młodzieżowego Do­mu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach: wy­cho­wan­ków, ich ro­dzi­ców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz o zdro­wie, szczęście i dostatek dla odchodzącej na emeryturę po 47 latach pracy w oświacie dyrektor Teresy Wodzickiej

18:30

za + Hildegardę Janik w kolejną rocz­ni­cę śmierci, ++ Alicję i Tadeusza Kwolek oraz + Stefana Pałka

18:30

za + mamę Stefanię Witańską, jej + męża Eryka, + syna Piotra oraz ++ z ro­dzin Witańskich i Loska

18:30

za + Mieczysława Horzelskiego w 13. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron, ++ ro­dzeń­stwo oraz + Zygmunta Konarskiego

 

ŚRODA - 13.06.2018

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK.

6:30

za + Janinę Popiel - intencja od brata Jana Gawła z ro­dziną

8:00

za + Andrzeja Tokarek - intencja od siostry z mężem i dziećmi

12:30

w intencji czci­cie­li Matki Bo­żej Fatimskiej

18:30

w intencji Radia Maryja, papieża Franciszka, w intencji Ojczyzny, ks. dr. Tadeusza Rydzyka, ks. proboszcza Janusza Lasoka, kapłanów po­słu­gu­ją­cych w naszej parafii oraz za + ks. Mariusza Kaspara

18:30

za + męża Czesława Budner w 15. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców z obu stron, + siostrę Danutę z mężem Witoldem oraz ++ Stefanię i Leona Kopyckich

18:30

za + brata Wacława Budrewicz - intencja od siostry Zofii

18:30

za + Eleonorę Syrek we wspomnienie uro­dzin - intencja od znajomych Maryli, Stanisławy i Marysi

 

CZWARTEK - 14.06.2018

Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

6:30

w in­ten­cji uczest­ni­czą­cych w porannych Mszach św. obchodzących uro­dziny w czerwcu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­tów i ich ro­dzin

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Beaty z okazji uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

8:00

w intencji emerytów i rencistów naszej parafii

8:00

za + Tomasza Telega - intencja od ro­dziny Owsianych z Izdebek

18:30

za + Józefa Bereta w 1. rocz­ni­cę śmierci - intencja od żony i dzieci

18:30

we wspomnienie uro­dzin + Andrzeja Barańskiego - intencja od są­sia­dów

18:30

za + Halinę Zarzycką - intencja od chrześniaka Artura z Kasią oraz Bar­bary, Gienka, Łukasza z ro­dziną

18:30

za ++ Łucję i Reginę Spyra

 

PIĄTEK - 15.06.2018

III piątek miesiąca

6:30

do Miłosierdzia Bo­żego za + żonę i mamę Teresę Wrzecionkowską, ++ ro­dzi­ców z obu stron Bronisławę i Sylwestra, Franciszkę i Teodora, + siostrę Jadwigę, + brata Kazimierza oraz + bratową Zytę

6:30

za + Antoninę Malik w 6 miesięcy po śmierci - intencja od firmy W&W i El

8:00

za + Pawła Walter - intencja od ro­dzin Norek i Knapek

15:15

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

18:30

za ++ Katarzynę i Wiktora Latka oraz ++ po­kre­wień­stwo

18:30

za ++ ro­dzi­ców Jana i Marię Dauksza oraz ++ z ro­dzin Dauksza, Żuk i Michalewicz

SOBOTA - 16.06.2018

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Ewy i Roberta Szczepańskich z okazji ko­lejnej rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej na dalsze lata ży­cia dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

8:00

za + Marka Juraszka w 4. rocz­ni­cę śmierci ze wspomnieniem jego ++ ro­dzi­ców Marii i Władysława Juraszek

14:00

w intencji nowożeńców: KLEJNSZMIDT - ŻELAZKO

15:00

w intencji nowożeńców: CZECH - KONIECZNA

17:00

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

18:30

za + Eugeniusza Gil w kolejną rocz­ni­cę śmierci

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

17.06.2018

7:00

za ++ ro­dzi­ców Annę i Wilhelma Wieszała, ++ Józefa i Agnieszkę Kas­przak oraz + wnuczkę Marzenkę i + prawnuka Igorka

9:00

za + Marię Chrapek-Spyra, ++ ro­dzi­ców Anielę i Alojzego Chrapek, He­le­nę i Wilhelma Spyra, siostrę Alicję i jej syna Wojciecha, szwagrów Romana i Stanisława oraz ++ z ro­dzin Chrapek, Spyra i Fajfer

9:00

za + Marię Chochorowską ze wspomnieniem męża Ferdynanda w 2. rocz­ni­cę śmierci - intencja od mieszkańców z ul. Starokościelnej 2

10:30

za + Stefana Drąg we wspomnienie uro­dzin

10:30

za + Adama Motyl w 1. rocz­ni­cę śmierci

10:30

za + Janinę Kazimierską - intencja od Angeliki i Krzysztofa Ma­cie­jow­skich

12:00

w 1. rocz­ni­cę ślubu Joanny i Piotra Herz w podziękowaniu za pierwsze wspól­nie spędzone 365 dni, z prośbą o Opatrzność Bożą, zdro­wie oraz Bo­żą opiekę dla całej ro­dziny z obu stron

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Mikołaja Błachaniec z okazji 1. uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Aniołów Stró­żów oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

15:30

w intencji Rodzin Kościoła Domowego naszej parafii w podziękowaniu za rok formacji, z prośbą o obfite jej owoce

15:30

w intencji Dawida Rodak z okazji 30. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Mat­ki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Weroniki Ziółkowskiej z okazji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Du­cha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Matki Bo­żej dla Solenizantki, jej siostry Igi Katarzyny w dniu chrztu św. oraz dla całej ro­dziny

16:30

NABOŻEŃSTWO DO NSPJ

20:00

za + Kazimierza Cebula - intencja od kolegów i kolegów z pracy