Zarządzenie Metropolity Katowickiego

w aktualnej sytuacji epidemiologicznej

z dnia 18 czerwca 2020 roku

 

1. W związku z pojawiającymi się - w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-koś­ciel­nej - zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwa­dze zdro­wie i życie wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz dusz­pas­terzy, zwracam się do wszystkich z serdecznym apelem o kon­sek­wen­tne i wy­trwa­łe stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Aktualnie chodzi o za­sła­nianie ust i no­sa. Wskazanie to obowiązuje wszystkich uczestników li­tur­gii z wyjątkiem ce­le­bran­sów. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zalecam wier­nym przyj­mowanie Komunii św. na rękę, a ce­le­bran­som tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze powinni sys­te­ma­tycz­nie informować.

2. W związku z przypadkami zachorowania duchownych na Covid-19 i orze­cze­niem wobec nich kwarantanny, zarządzam co następuje:

·          stwierdzenie zakażenia i orzeczenie kwarantanny wobec duchownego i jego naj­bliż­szych współpracowników - podjęte przez kompetentne służby sanitarne (Sa­ne­pid) - skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem się wskazaniom służb sa­ni­tar­nych i koniecznością zgłoszenia tego faktu do dyrektora Wydziału Dusz­pas­ter­stwa;

·          w razie nakazu okresowego zamknięcia parafialnego kościoła, wiernym tej pa­ra­fii udzielam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Rów­no­cześ­nie zachęcam, aby w miarę możliwości uczestniczyli we Mszy św. w koś­cio­łach parafii sąsiednich lub przeżywali Mszę św. dzięki trans­mi­sjom;

·          po uzyskaniu zgody Sanepidu na ponowne otwarcie kościoła należy bez­zwłocz­nie udostępnić świątynię wiernym i podjąć sprawowanie sakramentów przez dusz­pas­te­rzy nie objętych kwarantanną (np. księża z dekanatu).

Bracia i Siostry!

W czasie zmagania się z zagrożeniami związanymi z trwającym stanem epi­de­micz­nym, szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada so­li­dar­ności, któ­ra konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty po­mocy, przy­jaź­ni i miłości społecznej. Wyjątkową formą solidarności jest mod­litwa, przede wszyst­kim udział we Mszy świętej. Wyrażając radość ze znie­sie­nia limitu wiernych mo­gą­cych uczestniczyć w zgromadzeniach re­li­gij­nych, serdecznie zachęcam i za­pra­szam do udziału w Wielkiej Tajemnicy Wia­ry, która daje życie. Bądźmy wierni nie­dziel­nej Eucharystii i świętowaniu nie­dzie­li jako dnia Boga i człowieka!

Wszystkich serdecznie zachęcam do wytrwałej modlitwy. Wołajmy nie­us­tan­nie: Świę­ty Bo­że, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami!

Zgodnie z dotychczasową praktyką Zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głów­nej stronie internetowej parafii.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

Katowice, 18 czerwca 2020 r.
VA I - 53/20