LAST MINUTE!

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW W KOKOSZYCACH

 

Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza małżeństwa sakramentalne do prze­życia rekolekcji „Jestem kochany” w Kokoszycach w terminie 14‑21.07.2018. Rekolekcje odbywają się w przepięknym Domu Re­ko­lek­cyj­nym Archidiecezji Ka­to­wickiej, mieszczącym się w zespole pa­ła­co­wo par­ko­wym. To wyjątkowe miej­sce zapewnia ciszę i spokój. Turnus ten prze­zna­czo­ny jest dla małżeństw, któ­re chcą przeżyć rekolekcje bez udziału dzieci. Mo­ty­wem przewodnim re­ko­lek­cji jest przy­po­wieść o synu marnotrawnym lub inaczej o miłosiernym Ojcu. Ich prze­ży­wa­nie ma doprowadzić do po­now­ne­go odkrycia miłości Boga wobec każ­dego z nas, po to, byśmy i my stawali się miłosierni jak Ojciec. Nie trzeba na­leżeć do wspól­noty Kościoła Do­mo­we­go, by wziąć udział w tych rekolekcjach, ani też udział w nich nie zobowiązuje do wejścia w tę wspólnotę. Wszelkie in­for­macje moż­na uzyskać pod numerem telefonu 504808757. Zapisy przez stro­nę: https://katowice.oaza.pl/php/DK-2018/