CZYM JEST JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Słowo „Jerycho” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księ­dze Jozuego. Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierw­sze po­sta­no­wił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twier­dzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o sze­ro­koś­ci około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, Oce­nia­ny na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w naj­bardziej nie­co­dzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła nie­go przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siód­mego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trą­by, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. Jerycho Różańcowe jest powiązane z ob­ja­wie­nia­mi w Fatimie gdzie Matka Boża powiedziała: „Otrzymacie wszyst­ko, o co prosić będziecie odmawiając Różaniec Święty”.

Jerycho Różańcowe to  nieprzerwane czuwanie wierzących przed Najświętszym Sakramentem przez 7 kolejnych dni i nocy. Tyl­ko taka modlitwa może być nazywana Jerychem. W trakcie są od­prawiane Msze św. co godzinę jest odmawiana jedna część ró­żań­ca oraz inne modlitwy wybrane zgodnie z intencjami Jerycha.

Początki „Różańcowego Jerycha” w Polsce związane są z osobą Ana­tola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 r. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierw­szej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, za­pro­po­no­wał zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kon­gre­su Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas którego postanowiono co­dziennie odprawiać Mszę św., odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bo­żego przed wystawionym Najświętszym Sa­kra­men­tem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą bp. Stefana Bareły zre­zygnowano z terminu Kongres, nazywając te siedem dni mod­lit­wy „Oblężeniem Jerycha”. Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. Wszystkie przeszkody zostały zwyciężone. Anatol Kasz­czuk nazywa to wydarzenie pierwszym Oblężeniem Jerycha”.

Intencje Jerycha Różańcowego

„Oblężenie Jerycha”, jest wielką siłą i pogłębieniem wiary. Dlaczego tak intensywna modlitwa? Ponieważ liczba wyświęcanych księży w os­tatnich latach bardzo się zmniejszyła. Może ich zabraknąć  już dla naszych dzieci i wnuków. Czy Pan Bóg nie powołuje? Powołuje, tyl­ko młodzi ludzie boją się podejmować decyzje we właściwym cza­sie a brak ciszy wewnętrznej nie pozwala usłyszeć Bo­żego weź­wa­nia „Pójdź za Mną”.

 W modlitwie Jerycha chcemy podjąć następujące intencje:

· wynagrodzenia Panu Bogu za nasze grzechy i grzechy całego na­ro­du,

· o nowe, liczne  święte powołania kapłańskie i zakonne,

· o miłość i świętość w ro­dzinach, by mogły być pierwszym Se­mi­nar­ium dla powołanych,

· o moc Ducha Św. dla duchowieństwa, o świętość dla nich, by zaw­sze byli świadkami Chrystusa,

· o łaskę żywej wiary, pokoju serca i zaufania Bogu pomimo wszel­kich przeciwności dla wszystkich uczestników Jerycha Ró­żań­co­we­go.

Ogólny plan modlitwy w Jerychu Różańcowym.

Rozpoczynamy w sobotę 22.09 o godz. 21:00 Apelem Jas­no­gór­skim i odczytaniem intencji modlitwy. Następnie odmówimy wspól­nie Tajemnice Radosne Różańca Św. , później w ciszy każdy po­mod­li się wybrane modlitwy z modlitewnika Jerycha. O godz. 22:00 Ta­jem­ni­ce Światła i modlitwa w ciszy do 23:00 i tak dalej przez całą noc  aż do  godz. 7:00. W niedzielę różaniec będzie od­ma­wia­ny po każdej Mszy Św. oraz o godz. 13:00, 14:00, o 15:00 Ko­ronka do Bo­żego Miłosierdzia, a następnie po nieszporach (w in­ten­cji powołań) o godz. 17:00, 18:00, 19:00, 21:00 i dalej co godz. aż do porannej Mszy Św. Od poniedziałku do soboty plan modlitwy bę­dzie prawie identyczny, czyli o pełnych godzinach jedna część ró­żańca, po­zos­ta­ła część godziny adoracja w ciszy. W sobotę o 20:00 we wspom­nie­nie Św. Archaniołów zapraszamy na „Czu­wa­nie z Archaniołami”, które zakończy nasze Jerycho. Codziennie w in­tencjach Jerycha będzie odprawiana Msza Św. Modlitwa ró­żań­cowa w przeważającej części będzie się odbywała w kaplicy ado­racji. Tylko po Mszach Św. będziemy się modlić w kościele. Aby za­pew­nić ciągłość modlitwy potrzebne są zapisy na każdą Kon­kret­ną godzinę. Zapisujemy się telefonicznie (może być sms lub na­gra­nie na pocztę głosową) tel. 604 534 960. W trakcie trwania za­pi­sów będzie sporządzony szczegółowy harmonogram modlitwy na każ­dy dzień.

MODLITWY JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO

Modlitwa za Kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów. 

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i bło­go­sła­wień­stwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej mi­łoś­ci oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie. Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Amen.

AKT ZAWIERZENIA RODZIN MATCE BOŻEJ

Bo­że, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby nasza ro­dzina i każ­da ludzka ro­dzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrys­tu­sa „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego stawała się praw­dziwym przykładem życia i miłości dla coraz nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki nasze ku dobru na­szej własnej ro­dziny i ku pożytkowi wszystkich ro­dzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w naszych ro­dzi­nach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w praw­dzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sa­kra­men­tu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kry­zy­sów, przez jakie nieraz przechodzą nasze ro­dziny. Spraw wresz­cie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Na­zaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owoc­nie spełniać swe posłannictwo w ro­dzinach i poprzez ro­dziny. Ty, któ­ry jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha Świę­tego. Amen.

 Modlitwa w intencji powołań (do wyboru)

1. Bo­że w Trójcy Świętej Jedyny, ufni w macierzyńskie wsta­wien­nic­two Maryi, prosimy Cię żarliwie: poślij swemu Kościołowi ka­pła­nów, którzy będą odważnymi świadkami Twej nieskończonej do­bro­ci. Wspieraj tych, których powołujesz do naśladowania Ciebie. Spraw, aby kontemplując Twoje oblicze, odpowiedzieli z ra­dością na zdumiewającą misję, którą im powierzyłeś dla dob­ra Kościoła i ludzkości.

2. Bo­że miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świę­tych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden po­wo­łany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Du­cha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apo­sto­łów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przy­kła­dem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, ocze­kując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Koś­ciele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.